Recht om te herroepen

Conform § 312g lid 2 nr. 1 BGB bestaat het recht om te herroepen niet bij contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bestemming voor de consument maatgevend is of die eenduidig zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument. In principe bestaat derhalve bij de met MH Scan & Print GmbH gesloten contracten geen recht om te herroepen.

Indien er bij uitzondering toch een recht om te herroepen bestaat, geldt voor consumenten zoals bedoeld in § 13 BGB het volgende: U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De termijn voor herroepen bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde die niet de transporteur is, de goederen in bezit hebt/heeft genomen. Om van uw recht om te herroepen gebruik te maken, moet u door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet voorgeschreven. Om de herroepingtermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het recht om te herroepen voor het einde van de herroepingtermijn aan het volgende adres verstuurt:

MH Scan & Print GmbH
Mainbachstraße 7a
D-91126 Kammerstein-Haag
Klantenservice: +49 (0)800 777 21 00
Alternatief telefoonnummer: +49 (0) 9122 – 87 55 668
E-mail: [email protected]

 

Gevolgen van het herroepen

Wanneer u dit contract herroept, dienen we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die uit het feit voortvloeien dat u een andere soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel als datgene, wat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren, totdat we de artikelen weer retour hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van het feit, welke omstandigheid het eerste optreedt. U dient de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van dit contract hebt geïnformeerd, aan ons terug te sturen of aan ons over te dragen. Er is voldaan aan de termijn, wanneer u de artikelen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de artikelen. U hoeft alleen voor een eventueel waardeverlies van de artikelen in te staan, wanneer dit waardeverlies is te herleiden naar een voor de controle van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de artikelen niet noodzakelijke omgang ermee.

Excellent.org