Algemene voorwaarden

MH Scan & Print GmbH
[Merk BachelorPrint]
Mainbachstraße 7a
D-91126 Kammerstein-Haag
– hierna “aanbieder” te noemen –

§ 1 Toepassingsgebied, begripsbepalingen
(1) Voor de zakelijke relatie tussen MH Scan & Print GmbH (hierna “aanbieder“ te noemen) en de in paragraaf
2 aangeduide klant (hierna “klant“ te noemen) gelden uitsluitend de volgende Algemene
voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij
de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk toestemt dat deze geldig zijn.
(2) De klant is consument, in zoverre het doel van de bestelde leveringen en diensten niet aan zijn
commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit kan worden toegeschreven. Daarentegen is hij
ondernemer, in zoverre hij als natuurlijk of rechtspersoon of rechtsbevoegde vennootschap
bij het afsluiten van het contract zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige
activiteit uitoefent.

§ 2 Identiteit van de aanbieder
BachelorPrint is actief onder de volgende naam: bachelorprint.de

Hoofdkantoor: Mainbachstraße 7a, 91126 Kammerstein-Haag, Duitsland
E-mail: [email protected]
Telefoon: +49 (0) 9122 87 55 668
Ingeschreven bij het kantongerecht Nürnberg
Handelsregisternummer: HRB 32863
Btw-nr.: DE306230314

§ 3 Afsluiten van het contract
(1) De aanbiedingen van de aanbieder op diens website vormen een bindend verzoek aan de
klant, goederen en diensten te bestellen. Door het versturen van de bestelling op de
website spreekt de klant een bindende aanbieding voor het afsluiten van een contract uit. De aanvraag kan echter alleen
worden uitgesproken en doorgegeven als de klant door te klikken op de button “AV accepteren“
deze contractuele voorwaarden accepteert en daardoor in zijn aanvraag heeft opgenomen.
(2) Het contract komt door aanname van dit aanbod per e-mail of door levering van de goederen of
beschikbaarstelling van de dienst tot stand. De automatische ontvangstbevestiging documenteert
slechts dat de bestelling van de klant door de aanbieder is ontvangen en vormt geen aanname van de
aanvraag.

§ 4 Betaling, verzuim
(1) De ten tijde van de bestelling op de website van de aanbieder of in de individuele offerte
vermelde prijzen gelden. Alle prijzen gelden inclusief de wettelijke omzetbelasting van Duitsland te vermeerderen met de
telkens vermelde verzendkosten.
(2) Bij een bestelling via de website van de aanbieder is betaling via PayPal, directe overschrijving,
GiroPay of betaling vooraf mogelijk. Alleen bij een passende individuele overeenkomst vindt betaling op rekening plaats.
De betalingstermijn is in dit geval twee weken.
(3) Als de klant in betalingsachterstand komt, dient hij de aanbieder verzuimrente ter hoogte van 5
procentpunten boven het basisrentepercentage te betalen. Indien de klant ondernemer is, bedraagt de
verzuimrente 8 procentpunten boven het basisrentepercentage. De indiening van een verder gaande
schadeclaim door de aanbieder is niet uitgesloten.
(4) De klant heeft alleen een recht op verrekening als de tegenvorderingen rechtskrachtig
gerechtelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn of schriftelijk door de aanbieder zijn erkend.

§ 5 Levering en verzendkosten
(1) De verzending van de goederen gebeurt op kosten en risico van de klant door een door de aanbieder
geselecteerd verzendbedrijf of op verzoek van de klant per koerier. Het risico gaat met
levering van de goederen aan het transportbedrijf over op de klant. Indien de klant
een consument is, draagt de aanbiedere het verzendrisico. In dit geval gelden in dit opzicht de wettelijke
voorschriften.
(2) Alle bij de bestelling vermelde of overeengekomen levertermijnen beginnen, (a) bij de levering
tegen vooruitbetaling op de dag van de ontvangst van de volledige aankoopprijs inclusief omzetbelasting en
verzandkosten of (b) bij betaling per factuur op de dag van totstandkoming van het koopcontract.
Het begin van de vermelde levertijd veronderstelt bovendien de bijtijdse en correcte voldoening aan de
verplichtingen van de klant, vooral de correcte vermelding van het leveradres in het kader van
de bestelling. De aanbieder is niet aansprakelijk voor looptijden van het verzendbedrijf.
(3) Indien de klant een consument is, dient hij in geval van een herroeping van een bestelling in verkoop op afstand de
vaste kosten van de retourzending te dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen
en als de prijs van de terug te sturen goederen een bedrag van 40,00 EUR niet overschrijdt of
als de klant bij een hogere prijs van de goederen ten tijde van de herroeping nog niet de
tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft uitgevoerd. Voor het overige draagt de aanbieder
de kosten van de retourzending.

§ 6 Verrekening/eigendomsvoorbehoud
Tot en met de volledige betaling van de aankoopprijs inclusief omzetbelasting en verzendkosten
blijven de geleverde goederen het eigendom van de aanbieder.

§ 7 Garantie
(1) De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken volgens de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, vooral
§ 434 e.v. BGB. Als de klant een ondernemer is, heeft de aanbieder de keuze tussen verhelpen van het gebrek of
nalevering. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de garantieplicht op door de aanbieder
geleverde goederen of diensten 6 maanden.
(2) Alleen voor ondernemers geldt het volgende: De klant moet de goederen onmiddellijk na ontvangst zorgvuldig
onderzoeken. De geleverde goederen gelden als door de klant goedgekeurd, als een gebrek niet
(i) in geval van zichtbare gebreken binnen vijf werkdagen na levering of (ii) anders
binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek aan de aanbieder wordt gemeld.
(3) Een aanvullende garantie bestaat bij de door de aanbieder geleverde goederen alleen, als deze uitdrukkelijk
in de opdrachtbevestiging bij het betreffende artikel is vermeld.

§ 8 Copyrights/gebruiksrechten
(1) De klant verwerft geen rechten aan het intellectuele eigendom van de aanbieder.
(2) De klant verklaart dat hij over de noodzakelijke copyrights en gebruiksrechten op de doorgegeven
inhouden beschikt. De klant ontslaat de aanbieder in zoverre van claims van derden.

§ 9 Aansprakelijkheid
(1) Claims van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn
schadeclaims van de klant voor schade die ontstaat uit de schending van leven, lichaam of gezondheid
of uit de schending van wezenlijke contractuele plichten (voornaamste plichten) evenals de aansprakelijkheid voor
overige schade die op een opzettelijke of grof nalatige plichtsverzaking van de aanbieder,
zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers berusten. Wezenlijke contractuele plichten zijn
die plichten, waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van het contract noodzakelijk is.
(2) Bij de schending van wezenlijke contractuele plichten is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de voor het contract kenmerkende,
voorspelbare schade, als deze eenvoudig nalatig is veroorzaakt, tenzij het gaat
om schadeclaims van de klant voor schade die ontstaat uit de schending van leven, lichaam of
gezondheid.
(3) De beperkingen van paragraaf 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en
plaatsvervangers van de aanbieder, als er claims direct tegen deze worden ingediend.
(4) De voorschriften van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

§ 10 Overige aanwijzingen
(1) Een recht om te herroepen bestaan niet bij contracten voor verkoop op afstand voor de levering van goederen die volgens
klantspecificatie zijn vervaardigd, § 312d lid 4 nr. 1 BGB.
(2) Conform § 312d lid 4 nr. 2 BGB bestaat bij de levering van audio- of video-opnames of
van software, indien het zegel van de geleverde gegevensdragers door u is verbroken, eveneens geen
recht om te herroepen in de verkoop op afstand.

11 Aanwijzingen voor gegevensverwerking
(1) De aanbieder verzamelt in het kader van de afhandeling van contracten gegevens van de klant. Hij houdt daarbij
vooral rekening met de voorschriften van de Duitse wet persoonsregistratie en de Duitse wet op de telecommunicatie. Zonder
inwilliging van de klant zal de aanbieder bestands- en gebruiksgegevens van de klant alleen verzamelen,
verwerken of gebruiken, indien dit voor de afhandeling van de contractuele relatie en voor de
gebruikmaking en afrekening van telecommunicatie vereist is evenals zo lang de aanbieder voor het
bewaren van gegevens is verplicht op basis van wettelijke voorschriften.
(2) Zonder inwilliging van de klant zal de aanbieder gegevens van de klant niet door reclamedoeleinden,
markt- of meningenonderzoek gebruiken.

§ 12 Toepasbaar recht, bevoegde rechtbank
(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is toepasbaar, met uitzondering van het VN-kooprecht.
(2) Als de contractpartners kooplieden zijn, zijn de rechtbanken van de vestigingsplaats van de aanbieder in Schwabach bevoegd
voor alle conflicten die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder.
(3) Het contract blijft ook bij juridische ongeldigheid van afzonderlijke punten in zijn overige onderdelen
bindend. In de plaats van de ongeldige punten komen, in zoverre aanwezig, de wettelijke voorschriften.
Indien dit voor een contractant.

§ 13 Aanvullende bijzonderheden bij de plagiaatcontrole en redactie (inclusief formaat-checks)
(1) De klant kan de opdracht tot een plagiaatcontrole en/of redactie alleen annuleren als hij het testresultaat per e-mail niet binnen 24 uur heeft ontvangen.
(2) De aanbieder is niet verantwoordelijk voor elke soort van schade die op basis van door de klant, of in diens naam, verkeerd of onvolledig ingevulde of doorgegeven gegevens is ontstaan.
(3) De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van de bij hem opgeslagen documenten.
(4) Bij niet nakomen van de voorgeschreven plagiaatcontroletijd van 24 uur resp. correctietijd op basis van technische redenen, kan de aanbieder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
(5) De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet vinden van plagiaten of punten die de orthografie betreffen.
(6) De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade die door eventuele studievertragingen ontstaat of voor schade die ontstaat door het niet succesvol afsluiten van de opleiding of als een scriptie met een onvoldoende wordt beoordeeld.
(7) Als de correctietijd bij de service Redactie niet kan worden nagekomen, wordt de klant hierover bijtijds geïnformeerd.

§ 14 Aanvullende bijzonderheden bij het printen, binden en pregen van scripties
(1) Bij een bestelling met de verzending “Expres”, dus bijvoorbeeld Next-day-expres of zaterdag-expres, is 30 minuten na ontvangst van de bestelling geen annulering resp. wijziging van de bestelling meer mogelijk.
(2) Bestellingen kunnen alleen binnen een uur na ontvangst van de bestelling worden geannuleerd, omdat deze al na een uur worden geproduceerd.
(3) De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld als een gedrukte scriptie op basis van een nalatigheid bij het verzendbedrijf niet of te laat aankomt. De aanbieder is aansprakelijk tot de overdracht van het pakket aan het verzendbedrijf.

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG – Duitse federale wet betreffende geschillenbeslechting consumenten)

Aanwijzing conform § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

De verkoper/opdrachtnemer zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentencommissie zoals bedoeld in de VSBG en is hiertoe ook niet verplicht

Aanwijzing conform § 37 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

De voor ons bevoegde consumentencommissie is de
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.

Straßburger Straße 8
D-77694 Kehl am Rhein
Telefoon: +49 (0)7851-7957940
Fax: +49 (0)7851-7957941
E-mail: [email protected]
Website: www.verbraucher-schlichter.de

Wij zullen niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor deze consumentencommissie en zijn hiertoe ook niet verplicht.

Consumenteninformatie conform artikel 14, lid 1 van de verordening (EU) nr. 524/2013:

In het kader van de verordening over online geschillenbeslechting in consumentenaangelegenheden vindt u op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een online geschillenbeslechtingplatform van de EU-commissie. Ons e-mailadres is:

Excellent.org