Regulamin

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Użyte w tym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  • „Serwis” to firma BachelorPrint, która jest marką MH Scan & Print GmbH z siedzibą w Mainbachstraße 7a, 91126 Haag, Niemcy. Dyrektorzy serwisu to Bernhard Mott oraz Christian Hörl, numer podatkowy: 247/252/60438, NIP: DE266925292.
  • „Klient”, również „Użytkownik” to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną przez BachelorPrint;
  • „Program antyplagiatowy” to usługą, która działa wyłącznie w środowisku elektronicznym a gotowy produkt jej pracy wysyłany jest do klienta droga elektroniczną;
  • „www.bachelorprint.pl” to witryna internetowa, umożliwiająca swoim klientom składanie zamówień na oferowane przez serwis produkty oraz usługi

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin określa zakres, rodzaje oraz warunki świadczenia usług dla klienta (poniżej zwany klientem) za pomocą drogi elektronicznej przez firmę BachelorPrint (poniżej zwana serwis), warunki zawierania oraz rozwiązywania umów oraz terminację serwisu, jak i proces postępowania reklamacyjnego, który może zostać wszczęty przez klienta.
2. W przypadku wyniknięcia sprawy, która jest nieuregulowana w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną przez BachelorPrint, a przede wszystkim do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu
i w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania, a następnie również przestrzegania jego postanowień.
6. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
7. Poprzez akceptację Regulaminu i korzystanie z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik akceptuje sposób zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz fakt przetwarzania jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
8. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Firmy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
§1
Warunki świadczenia usług

1. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Główna funkcją Serwisu internetowego jest umożliwienie Użytkownikowi uzyskania dostępu do oferowanych przez Partnerów Serwisu Usług i Ofert.
3. Firma za pośrednictwem Serwisu świadczy również usługi, polegające na udostępnianiu Partnerom powierzchni reklamowych, na których Partnerzy mogą prezentować informacje o dostępnych produktach finansowych.
4. W ramach stron Serwisowych możliwe jest skorzystanie przez Użytkowników
z formularza, za pośrednictwem którego mogą złożyć zapytanie odnośnie wybranej oferty finansowej.
5. Usługi świadczone przez Firmę z wykorzystaniem Serwisu, świadczone są 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
6. W działaniu Serwisu internetowego mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności naprawy sprzętu elektronicznego, konserwacji systemów informatycznych lub systemów obsługujących serwis, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, jak też przerwy techniczne związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Firma ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia Usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu.
8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe
z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych
i telekomunikacyjnych.

§2
Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego równoznaczne jest
z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
2. Użytkownik podejmując czynności na stronach Serwisu oświadcza, iż zapoznał się
z niniejszym regulaminem i go zaakceptował. Oświadczenie Użytkownika składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
3. Zawarcie przez Użytkownika Umowy o wykonanie usługi drogą elektroniczną następuje
z chwilą wysłania do Systemu wypełnionego przez Użytkowania Formularza.
4. Wysyłając wypełniony Formularz Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczeń
o zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych Użytkownika do Partnerów Serwisu.
5. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne.
6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, poprzez opuszczenie Serwisu internetowego, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwila opuszczenie Serwisu internetowego przez Użytkownika, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie.
7. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas niezbędny do świadczenia usług przez Serwis i wygasa po spełnieniu przez Strony świadczeń, do których zawartą Umową były zobowiązane.
8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, upoważnia Firmę do przekazania danych Użytkownika do współpracujących z firmą Partnerów Handlowych, których usługi są prezentowane w Serwisie.
9. Z chwilą przekazania Zapytania do Partnerów usługę Operatora uznaje się za wykonaną.
10. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy.
11. Do zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie, wystarczy aby Konsument przed jego upływem wysłał bądź powiadomił Firmę w dowolny sposób, o skorzystaniu z prawa do odstąpienia.
12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik do Regulaminu.
13. W razie odstąpienia Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
Rozdział II

Dostępność, błędy oraz niedokładności

Serwis nieustannie uaktualnia oferowana usługę. Z tym wiążą się możliwe niezgodności w opisie oferowanych usług lub ich cenach, niedostępności usług, bądź opóźnienia w aktualizowaniu informacji na stronie internetowej serwisu.
Serwis nie gwarantuje zatem precyzji bądź kompletności danych na stronie, tj. cen, zdjęć produktów, opisów specyfikacji, dostępności usługi bądź całego serwisu. Serwis zachowuje sobie prawo do zmiany bądź zaktualizowania o dowolnej porze informacji, które znajdują się na jego stronie internetowej, do poprawy błędów, niedokładności bądź pominięć, bez uprzedniego powiadomienia o tym klienta.
1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
dostępem do Internetu;
poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Serwis umożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez Serwis, korzystając
z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
3. Serwis za uprzednią zgodą Użytkownika przechowuje na jego komputerze pliki cookie, które niezbędne są do świadczenia Usług oferowanych przez Serwis oraz do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi
Serwis dokłada wszelkich starań, aby zamówiona usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi. Serwis nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od serwisu.
Serwis zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny usługi, o nieokreślonej długości.
Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia
Usługi świadczone za pośrednictwem drogi elektronicznej

1. Usługą serwisu, która jest świadczona drogą elektroniczną, jest wysłanie wyniku antyplagiatu na adres emailowy klienta.2. Wynik antyplagiatu jest wysyłany do klienta po opłaceniu przez niego usługi, wypełnieniu wymaganych pól danych oraz podaniu poprawnego adresu emailowego.

3. Serwis nie udostępnia adresów emailowych osobom trzecim oraz nie wykorzystuje ich do celów marketingowych.

4. Aby korzystać z usług serwisu klient musi posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

5. Serwis nie odpowiada za opóźnienia wynikające z błędnego podania adresu email oraz gdy system antyspamowy poczty elektronicznej zablokuje przesłany wynik antyplagiatu.

Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

1. Dostęp do pełnego wyniku antyplagiatu przysługuje wyłącznie klientom, którzy wykupili korzystanie z danej usługi oraz za nią zapłacili. Uprawniony klient uzyskuje dostęp do wyniku antyplagiatu w formie emaila.
2. Wynik antyplagiatu może być odczytywany na różnych stanowiskach komputerowych.
Ważne jest jedynie, aby klient zalogował się na swoją własną pocztę elektroniczną, na którą został przesłany wyniku antyplagiatu
3. Za problemy z funkcjonowaniem antyplagiatu serwis nie ponosi odpowiedzialności.

Zamówienia
Jeżeli klient chce, bądź korzysta z serwisu oferowanego przez BachelorPrint, zostanie o zapytany o podanie niezbędnych informacji, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres faktury, adres emailowy, dane karty kredytowej bądź zalogowanie się do portalu PayPal.Klient zapewnia, że podane informacje są kompletne oraz zgodne z prawdą i że transakcja płatności via wybrana forma płatności zakończy się powodzeniem. Wraz z podaniem wymaganych informacji, klient godzi się na to, aby serwis mógł wykorzystać te informacje, jak i podać osobom trzecim, aby doprowadzić do pomyślnego dokończenia transakcji.
Serwis zachowuje sobie prawa anulacji bądź odmowy zamówienia klienta o każdej porze z następujących powodów (lista ta jest otwarta): niedostępność produktu bądź usługi, błędy w opisie usługi bądź w cenie usługi, błąd w zamówieniu klienta oraz innych powodów. Serwis zachowuje sobie prawa anulacji bądź odmowy zamówienia klienta również w przypadku podejrzenia o przestępstwo, bądź nieautoryzowaną bądź nielegalna transakcję.
1. Jeżeli w trakcie użytkowania Serwisu wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza Serwisu internetowego (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
3. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza Serwisu internetowego, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu internetowego z przyczyn od niej niezależnych.
5. Firma posiada prawo do zawieszenia dostęp do Serwisu internetowego, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, czy też z innych przyczyn niezależnych od Firmy oraz na czas dla tego niezbędny.
6. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
8. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Firma posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze.
9. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.
10. Firma udostępnia w Serwisie internetowym łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z nich, Użytkownik opuszcza strony Serwisu internetowego i czyni to na własną odpowiedzialność. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i nie odpowiada za skutki ich użycia.
11. Firma oświadcza, że Serwis internetowy zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, grafiki oraz inne dobra niematerialne, będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej i autorskiej.
12. Dokonany w Serwisie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
Konkursy oraz promocje
Wszelkie ogłaszane przez serwis konkursy oraz promocje na stronie internetowej, mogą, lecz nie muszą zostać objęte innym regulaminem niż ten. Jeżeli klient bierze udział w konkursie, bądź korzysta z promocji, zmuszony jest zapoznać się z zasadami nimi kierującymi (również z polityką prywatności danych). Jeżeli warunki konkursów oraz promocji przeczą się z postanowieniami tego oto regulaminu, to wtedy aktualne są jedynie warunki konkursów oraz promocji.
Linki do innych witryn oraz stron internetowych
Serwis może oferować linki do innych witryn oraz stron internetowych, które nie są w posiadaniu lub pod kontrolą MH Scan & Print GmbH.
MH Scan & Print GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zwartość treści, politykę prywatności danych osobowych oraz działalności tych witryn oraz stron internetowych. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za możliwe szkody wyrządzone prze te witryny oraz strony internetowe. Serwis radzi klientowi czytać regulaminy tych stron oraz zarządzenia polityki prywatności odnoście danych osobowych.
Ograniczenia w dostarczaniu towarów
W razie niezapłacenia usługi, towar nie zostaje dostarczony do klienta.
§ 3
Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących oferowanych Usług.
2. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną
3. Przedmiotu reklamacji nie stanowią w szczególności treści dokumentów udostępnione przez Partnerów Serwisu, nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarek internetowych lub inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności.
4. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
5. Prawidłowo złożona reklamacja zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika, adresu e-mail i adresu pocztowego oraz opis problemu, będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.
6. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
7. Zwrot kosztów poniesionych przez klienta następuje po rozpatrzeniu reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot następuje poprzez przelanie odpowiedniej kwoty, w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za usługę.
8. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

Rozdział VI
Warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie usług przez BachelorPrint zostaje zawarta w momencie zakupienia skanu antyplagiatowego przez klienta.
Umowa o świadczenie usług przez BachelorPrint może zostać rozwiązana w każdym czasie, odpowiednio:
  • w momencie złożenia rezygnacji z wykonania skanu antyplagiatowego, zgodnie z rozdziałem III regulaminu
  • bądź z inicjatywy serwisu.

Rozdział VII
Rozliczenia

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są̨ za pośrednictwem

  • American Express,
  • Visa,
  • Mastercard,
  • PayPal.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe
1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
2. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według adresu siedziby Firmy, a gdy stroną sporu jest Konsument według właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Serwis nie udostępnia sprawdzanych prac osobom trzecim ani ich nie publikuje.
4. Dane klientów nie są wykorzystywane do celów marketingowych.
5. Rządzące prawo: ten regulamin został stworzony na podstawie regulariów w Bawarii, Niemcy, gdzie mieści się siedziba firmy. Te regularna są podstawa w możliwych sporach prawnych oraz będą w tak owych przywoływane.
6. Jeżeli klient ma jakiekolwiek pytania odnoście regulaminu, proszony jest o nawiązanie kontaktu z serwisem.